Krav til innhold i en arbeidskontrakt

Dersom du har ansatte med arbeidsforhold som varer lenger enn 1 måned, skal det inngås en skriftlig arbeidskontrakt. Arbeidsmiljølovens § 14-6 beskriver hva arbeidsavtalen skal inneholde, og det er viktig at du setter opp en arbeidskontrakt som er i samsvar med disse bestemmelsene.

Dette er de 13 punktene som med i arbeidsavtalen

Heldigvis er det ikke vanskelig å opprette en arbeidskontrakt, og når du først har en mal, kan denne brukes flere ganger. Når det kommer til innhold, er det 13 punkter som må med i avtalen for at den skal være gyldig. Avtalen kan inneholde mer enn dette, men disse 13 punktene er et absolutt minimumskrav: 

1. Partene 
Navn på partene som har inngått avtalen. Arbeidsgiverens navn, adresse og organisasjonsnummer og arbeidstakerens navn og adresse må med i kontrakten.

2. Arbeidssted 
Det skal fremkomme hvor arbeidsplassen er. I de tilfeller der arbeidstakeren ikke har en fast arbeidsplass, skal det stå i avtalen at arbeidet foregår på ulike steder. 

3. Arbeidstakerens tittel 
Ansettelseskontrakten må inneholde tittel, stilling eller arbeidskategori samt en beskrivelse av arbeidet som skal utføres. 

4. Oppstart 
Tidspunktet for når arbeidsforholdet starter. 

5. Varighet 
Hovedregelen i Norge er fast ansettelse. Dersom arbeidsforholdet er midlertidig, må det stå hvor lenge det er forventet å vare. 

6. Prøvetid 
Det skal oppgis i avtalen om det er prøvetid, og hvor lenge denne varer. I tillegg må du ha med opplysninger om oppsigelsestid. 

7. Ferie 
Du må ha med reglene rundt ferie, fastsettelse av ferie og utbetaling av feriepenger. 

8. Oppsigelse 
I dette punktet må du ha med hvilke frister som gjelder for deg som arbeidsgiver og for arbeidstakeren. 

9. Lønn 
Avtalt lønn, tidspunkt for utbetaling av lønn og hvordan den blir utbetalt. I dette punktet kan du også ha med andre godtgjørelser, som forsikringer og pensjonsinnbetalinger. 

10. Arbeidstid 
Her skal du informere om daglig og ukentlig arbeidstid, og om det er skiftarbeid eller turnus. 

11. Pauser 
Arbeidskontrakten må inneholde informasjon om pauser og hvor lange disse skal være. 

12. Særlig arbeidstidsordning 
Det skal opplyses om alle spesielle ordninger, som skiftarbeid eller turnus, redusert eller fleksibel arbeidstid eller eventuelle fritak. 

13. Tariffavtaler 
Arbeidsavtalen må inneholde informasjon om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet og som kommer i tillegg til arbeidsavtalen. 

Det er også viktig å huske på at endringer i arbeidsforholdet, som stilling, lønn eller arbeidsplass, skal inn i avtalen så snart som mulig, og senest 1 måned etter at endringene trådde i kraft. 

Andre viktige elementer i arbeidskontrakten

Utover det lovpålagte, er det en rekke elementer som bør være med i en arbeidskontrakt for å minimere sannsynligheten for konflikter og øke fleksibiliteten som arbeidstaker har gjennom styringsretten.


Her finner du en oversikt over elementer man som arbeidsgiver bør ha med i arbeidskontrakten.

Hva risikerer du med en mangelfull arbeidskontrakt? 

Det er ditt ansvar å sørge for at det blir skrevet en ansettelseskontrakt. Da er det kanskje greit å vite hva som kan skje om du ikke gjør det? Om arbeidskontrakten mangler eller er i strid med det gjeldende lovverket, kan dette føre til at innholdet blir tolket i din disfavør. Det har også lettere for å oppstå konflikter mellom deg og arbeidstaker når det ikke finnes en skriftlig og tydelig avtale dere imellom. I verste fall kan du bli pålagt av Arbeidstilsynet å skrive kontrakt, og du kan også få overtredelsesgebyr