inngå en avtale

Hva er tariffavtaler?

En tariffavtale er en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakere, som handler om vilkårene for lønn og arbeid. Tariffavtalen gir arbeidstakeren bedre betingelser enn lovverket, og består gjerne av en hovedavtale og en overenskomst. I tillegg er det mange tariffavtaler som suppleres med ulike særavtaler.

I offentlig sektor er tilnærmet alle arbeidstakere dekket av en tariffavtale, og i privat sektor gjelder dette for omtrent halvparten. Den aller første tariffavtalen i Norge stammer fra 1873, og i 1907 kom den første avtalen som dekket hele landet. I dag har tariffavtalen også kommet med i lovverket, nærmere bestemt i arbeidstvistloven. Det er de ulike fagforbundene som inngår tariffavtaler på vegne av sine medlemmer. I noen tilfeller inngås avtalen direkte med en arbeidsgiver, men i de aller fleste tilfeller inngås den med en arbeidsgiverforening.

En tariffavtale må være skriftlig, og den må gjelde for et ubestemt antall arbeidstakere innen det området som omfattes av avtalen.

Innholdet i en tariffavtale

I en tariffavtale finner du bestemmelser om følgende forhold:

 • lønn

 • arbeidstid

 • diverse tillegg

 • vaktlister

 • skiftarbeid

 • overtidsarbeid

 • oppsigelsesfrister

 • ferie

 • pensjon

 • permisjon

 • permittering

 • medbestemmelse

 • arbeidsklær

Det er viktig å merke seg at det er lov å lage avtaler som gir bedre vilkår enn det som er beskrevet i tariffavtalen, men ikke motsatt.

Det er mulig å si opp en tariffavtale. Dette må gjøres innen fristen som er satt i den aktuelle avtalen, og selve oppsigelsen må være skriftlig. Tariffavtaler kan også bortfalle ved virksomhetsoverdragelse, dersom den nye arbeidsgiveren ikke ønsker å overta avtalene. Det finnes naturlig nok en rekke bestemmelser rundt oppsigelse av en tariffavtale. Disse inkluderer blant annet hvilke frister som gjelder.

Tariffavtalenes hierarki

I privat sektor er det lagt opp slik at det finnes en hovedavtale for hele tariffområdet. Deretter har de ulike forbundene ulike overenskomster og særavtaler. I offentlig sektor er det en hovedavtale og en hovedtariffavtale. Disse gjelder for alle. Deretter finnes det en rekke ulike særavtaler, som både kan være for det enkelte forbundet eller en lokal avtale. Det offentlige er i tillegg delt inn i tre områder, nemlig staten, Oslo kommune og resten av kommunesektoren.

I tillegg finnes det også både vertikale og horisontale tariffavtaler. De vertikale gjelder for alle arbeidstakergrupper innen det aktuelle tariffområdet, mens de horisontale kun gjelder for en bestemt arbeidsgruppe. Det er mest vanlig med horisontale avtaler i privat sektor, mens det i offentlig sektor er vanlig med vertikale tariffavtaler.

Slik vet du om bedriften er bundet av en tariffavtale

Slik vi allerede har nevnt er hele offentlig sektor dekket av tariffavtaler. Det samme er ikke tilfelle når det kommer til privat sektor. Er du som arbeidsgiver usikker på om du er bundet til en tariffavtale, kan du kontakte arbeidsgiverforeningen du eventuelt tilhører for å sjekke. Om de ansatte er organisert, vil det enkelte forbundet kunne opplyse om gjeldende tariffavtaler.

Oversikt over de mest vanlige tariffavtalene

Det finnes en rekke tariffavtaler i Norge, men her er en oversikt over de mest vanlige:

Virke
Fagforbundet
LO-NHO
YS

 

Skal dere skrive en ny kontrakt eller oppdatere en avtale? Bruk vår mal for arbeidskontrakter – det tar bare 5 minutter!