Styrking av fars og medmors permisjons-rettigheter

Et nytt EU-direktiv gir far lengre permisjon med barna. Fra august 2022 får fedre en selvstendig rett til 8 uker permisjon med foreldrepenger, uavhengig av mors inntekt eller aktivitet. Endringene gjelder fedre som har opptjent rett til foreldrepenger for barn der fødsel eller omsorgsovertakelse skjer 2. august 2022 eller senere. Alle regler som gjelder for fedre, gjelder også for medmødre. 

 

8 uker selvstendig permisjon for far 

Hvis far har opptjent foreldrepenger vil han nå kunne ta ut 8 uker uten at aktivitetskravet til mor er oppfylt. Fars rett til foreldrepenger i disse 8 ukene er ikke avhengig av hva mor gjør i tilsvarende periode. Han kan ta ut betalt permisjon uavhengig av om mor har opptjent seg rett til foreldrepenger, eller om hun går ut i aktivitet etter fødselen. 

Aktivitetskravet blir ellers beholdt. Det vil si at dersom far ønsker å ta ut foreldrepenger ut over de 8 ukene, gjelder aktivitetskravet som vanlig, og mor må gå tilbake til jobb, studier etc. for at far skal kunne motta foreldrepenger.

Far kan velge å utsette sine uker, men de må være avviklet innen 3 år etter fødsel eller omsorgsovertakelse, og før man starter med en ny foreldrepengeperiode med et nytt barn.

10 dagers betalt fødselspermisjon

Fra 2. august vil også fedre kunne velge å ta ut foreldrepenger i forbindelse med fødselen, og dermed få betalt for denne permisjonen.

Fedre har allerede en lovfestet rett til å ta to uker permisjon i forbindelse med fødsel, men uten at loven sier noe om lønn. Endringen fra 2. august gir far rett til å ta ut permisjon med foreldrepenger i inntil ti dager i denne perioden.

Disse ti dagene er inkludert i det totale antall permisjonsdager med foreldrepenger som far har rett til. De dagene som eventuelt tas ut ved fødselen trekkes fra totalen. Hvis far velger å ta ut bare én uke i forbindelse med fødsel, sparer han en uke av permisjonen sin som han kan ta ut senere.

 


Mangler du oversikt over permisjonsdager? Bruk Ferie og fraværsoversikten i Adminkit

Ferie og fravær er en enkel kalender som gir god oversikt for hele bedriften. Her kan dere melde inn ferieønsker og fravær, med egen kalender for hver ansatt og en felles kalender for alle i selskapet.

Ansatte melder inn sitt fravær direkte i Adminkit og dermed har du som leder full oversikt over både historisk og fremtidig fravær for alle i bedriften.

Full oversikt over fravær og feriedager

 


 

Retten til foreldrepenger

Foreldrepenger skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon. Man opparbeider seg rett til foreldrepenger gjennom yrkesaktivitet. For å ha rett til foreldrepenger må man være medlem av folketrygden og ha vært yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene. 

Foreldrepengeperioden er 49 uker med full sats (100 prosent av beregningsgrunnlaget) eller 59 uker med redusert sats (80 prosent av beregningsgrunnlaget). Hvis begge foreldrene har opptjent rett til foreldrepenger, deler de perioden mellom seg.

Regelverket før 2. august 2022

Hvis bare far har opptjent rett til foreldrepenger, er hans uttak avhengig av hva mor gjør etter fødselen. Mor må gå ut i aktivitet etter fødselen for at far skal kunne ta ut foreldrepenger. Det vil si at selv om far har opptjent seg rett til foreldrepenger, vil han etter dette regelverket ikke kunne motta foreldrepenger dersom mor er hjemmeværende på det tidspunktet han ønsker å ta permisjon. 

Work Life Balance-direktivet

I juni 2019 vedtok EU et Work Life Balance direktiv (WLB) om balanse mellom arbeidsliv og privatliv for foreldre og omsorgspersoner, (EU) 2019/1158.  Formålet med WLB-direktivet er å legge til rette for et balansert arbeids- og familieliv. Målet er en bedre fordeling av omsorgsansvaret for barn mellom foreldrene. 

WLB-direktivet erstatter det tidligere direktivet for foreldrepermisjon som er innlemmet i EØS- avtalen og gjennomført i norsk rett. EU-landene har frist til 2. august 2022 på å gjennomføre direktivet.

 


 

Denne artikkelen er skrevet i samarbeid med Value Group. Value leverer HR-tjenester til små og mellomstore bedrifter.

Ta kontakt med Value på chat om du har spørsmål om permisjon eller har andre spørsmål relatert til HR.