Gjeldende IA-avtale forlenges med to år

Da forrige IA-avtale ble inngått, skulle den i utgangspunktet vare fra 2019 til 2022. Nå har imidlertid regjeringen og arbeidslivspartene blitt enige om at avtalen skal forlenges med ytterligere to år.

Her forklarer vi deg hva en IA-avtale innebærer, og hvorfor den er så viktig – både på individuelt og samfunnsmessig nivå. Vi skal også se nærmere på hvorfor det er ønskelig å forlenge avtalen i ytterligere to år.

Hva er IA-avtalen?

Det å skape et inkluderende arbeidsliv, handler blant annet om å tilrettelegge for at alle som kan og ønsker å bidra, skal få muligheten til nettopp det. Dette er ikke bare til den individuelle arbeidstakers beste. Det vil også gagne bedriftene og samfunnet for øvrig.

IA-avtalen kan beskrives som en intensjonsavtale om å skape et inkluderende arbeidsliv (IA), og er et samarbeid mellom arbeidslivet og parter i arbeidslivet.

Den første IA-avtalen ble innført i 2001 og varte til 2005. Siden den gang har avtalen blitt reforhandlet en rekke ganger, senest i 2019. Med den siste forlengelsen, skal 2019-avtalen nå vare ut 2024.

Hva er formålet med IA-avtalen?

Arbeidskraften omtales gjerne som vår viktigste ressurs. Skal man klare å opprettholde et velferdssamfunn som er bærekraftig, er høy grad av sysselsetting helt avgjørende. Samtidig er det viktig for den enkeltes selvfølelse å få mulighet til å være i arbeid.

Med IA-avtalen ønsker regjeringen å forebygge mot sykefravær, og sørge for at flere har mulighet til å kunne arbeide. Kort forklart vil avtalen kunne bidra til å forhindre at personer blir utstøtt fra jobbmarkedet eller at de havner utenfor arbeidslivet.

I tillegg til dette, skal en IA-avtale bidra til å gi et bedre arbeidsmiljø og sikre styrket jobbnærvær. Avtalens to hovedmålsettinger er helt konkret som følger:

 • Å redusere sykefraværet med 10 %
 • Redusere frafall fra arbeidslivet

Prøv et enkelt verktøy for fraværsregistrering! Ferie og fravær fra Adminkit

Hva er en IA-bedrift?

Hele det norske arbeidslivet omfattes i utgangspunktet av IA-avtalen, og alle norske bedrifter kan derfor omtales som IA-bedrifter. Det er imidlertid nødvendig å gjøre en viss innsats dersom arbeidsplassen skal få tilgang på avtalens ulike virkemidler.

Arbeidsplasser som ønsker å få støtte til å gjennomføre IA-arbeid, kan velge å samarbeide med NAV. Gjennom dokumentert dialog mellom arbeidsplass og det offentliges arbeidslivssentre, kan man motta støtte.

Disse virkemidlene kan bedriften få tilgang på

Det finnes ulike verktøy og virkemidler som kan være til hjelp for bedrifter som ønsker å kunne skape et inkluderende arbeidsmiljø. Disse verktøyene kan på sikt gagne både bedriften, den enkelte arbeidstaker og samfunnet som helhet:

 • Gratis bistand fra kontaktperson ved NAV Arbeidslivssenter
 • Ekspertbistand som kan bistå i kompliserte saker (f.eks. ved gjentakende eller langvarig sykefravær)
 • Arbeidsmiljøportal med veiledning og verktøy
 • Midler som skal bidra til målrettet arbeid for redusert sykefravær og forbedring av arbeidsmiljø. Disse midlene er rettet mot utvalgte bransjer:
   
  • Barnehager
  • Sykehus
  • Sykehjem
  • Matnæringen
  • Persontransport
  • Norsk industri / Norsk Olje og Gass
  • Byggenæringen

Kriterier for å få tilgang på virkemidlene i en IA-avtale

Det er visse tiltak som må være på plass for at bedriften din skal kunne dra nytte av de forskjellige IA-virkemidlene. Her er en oversikt:

 • Dokumentasjon på at bedriftens ledere og arbeidstakere jobber sammen om arbeidsmiljøtiltak.
 • Intern drøfting om egenmelding, der man avgjør hvorvidt man ønsker å benytte seg av folketrygdens bestemmelser (maksimalt 12 dager per år, og maksimalt tre sammenhengende dager), IA-avtalens praksis (maksimalt 24 dager per år, og maksimalt åtte dager sammenhengende), eller en lokal egenmeldingsordning (for eksempel en mellomting mellom de to nevnte ordningene).
 • Ansatte og ledere skal være enige om hvilke bestemmelser som er gjeldende i bedriften.

Få full oversikt over de ansattes fraværsdager? Ferie og fravær i Adminkit

Hvorfor er det nødvendig at IA-avtalen forlenges?

Etter at partene inngikk forrige IA-avtale som skulle vare fra 2019 til 2022, har det norske næringslivet gjennomgått år med pandemi og utfordringer relatert til tidvis stor arbeidsledighet. Dette har også medført en del forsinkelser i evalueringer og tiltak.

Dette er en av hovedgrunnene til at partene nå mener det er hensiktsmessig med forlengelse av eksisterende IA-avtale. Ifølge Nina Melsom, som er arbeidslivsdirektør i NHO, er det viktig at IA-avtalen får tid til å virke. Det tar også tid å vurdere effekten av tiltakene.

Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere, Unio, er også enig i at det er lurt å forlenge avtalen. Arbeidstakerorganisasjonen mener blant annet at pandemien har forhindret arbeidet med å skape et mest mulig inkluderende arbeidsliv. Unio mener også at IA-avtalen er viktig i kampen mot sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Marte Mjøs Persen, som er arbeids- og inkluderingsminister (Arbeiderpartiet) er også glad for at IA-avtalen blir forlenget. Hun påpeker også at det er viktig å arbeide videre med avtalens virkemidler, og forsterke samarbeidet om et inkluderende arbeidsliv ytterligere.