Arbeidskontrakt for daglig leder

Arbeidskontrakt for daglig leder

Enten du er daglig leder, medarbeider eller midlertidig ansatt, har du krav på en skriftlig arbeidskontrakt. Den skal inngås så snart som mulig, og ikke senere enn 1 måned etter at du har begynt i jobben. Når det skal skrives kontrakt med daglig leder, finnes det i tillegg en rekke punkter som bør vurderes.

Daglig leder, Adm dir eller Konsernsjef

Det sies at kjært barn har mange navn, men uansett hvilken tittel daglig leder har, vil arbeidsmiljøloven regulere hva arbeidskontrakten som et minimum bør inneholde. I tillegg inneholder også arbeidsmiljøloven enkelte særregler, som kun gjelder for vedkommende som er øverste leder i bedriften.

Hvem kan ansette daglig leder?

Arbeidsavtalen med daglig leder må inngås av det organet i virksomheten som har myndighet til å gjøre dette. Det vil i de fleste tilfeller bety virksomhetens styre. Det er imidlertid mulig for virksomheten å fastsette vedtekter, som sier at det er bedrifts- eller generalforsamlingen som skal ha denne oppgaven.

Forhandlingene rundt selve arbeidsavtalen med daglig leder kan delegeres til styrets leder eller et annet styremedlem. Videre er det viktig at rammene for selve kontrakten er forankret i et styrevedtak, og styret må også godkjenne kontrakten som er avtalt med daglig leder. Når alt dette er i orden, må foretaksregisteret i Brønnøysund få melding om hvem som er ansatt som daglig leder.

 
 

De 13 viktige punktene i arbeidskontrakten

Arbeidskontrakten til daglig leder må også inneholde de 13 viktige minimumspunktene. Disse er:

 • Partenes identitet
 • Arbeidsplassen
 • Arbeidstakerens tittel eller beskrivelse av arbeidet
 • Tidspunkt for når arbeidsforholdet startet
 • Forventet varighet dersom forholdet er midlertidig
 • Eventuelle bestemmelser om prøvetid
 • Rett til ferie og feriepenger samt arbeidsplassens regler for fastsettelse av ferien
 • Oppsigelsestid og -frister
 • Lønn
 • Ukentlig arbeidstid
 • Pauser og lengden på disse
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning
 • Arbeidstidsbestemmelser

Arbeidstidsregler for daglig leder

Når det kommer til arbeidstiden, gjelder reglene for alle ansatte. Det vil også si daglig leder. I henhold til arbeidsmiljølovens § 10-12 (1) finnes det imidlertid unntak fra mange av bestemmelsene om arbeidstid, og disse unntakene vil normalt også gjelde for daglig leder.

Daglig leder på åremål

Hovedregelen sier at alle arbeidstakere, også daglig leder, skal ha fast ansettelse. I henhold til arbeidsmiljølovens § 14-10 (1) er det imidlertid mulig å ansette en daglig leder på åremål. Åremål er med andre ord en tidsbegrenset kontrakt, og partene kan bestemme seg imellom hvor lang denne perioden skal være og om den skal kunne forlenges. Arbeidsavtalen opphører uten oppsigelse i det øyeblikket åremålsperioden har utløpt. Dersom det inngås en avtale om åremål, er det viktig at det avtales om arbeidsforholdet skal kunne sies opp og hvilken frist som i så fall skal gjelde.

Etterlønn

Stillingsvernet i Norge står sterkt, og alle ansatte, også daglig leder, har et vern mot usaklig oppsigelse. I henhold tl arbeidsmiljølovens § 15-16 (2) kan daglig leder unntas fra stillingsvernet. Dette må imidlertid avtales på forhånd, og det må samtidig inngås en avtale om etterlønn. Avtalen må være inngått før en eventuell oppsigelse finner sted. Selv om det ikke kreves rent lovmessig sett, vil det være mest praktisk at denne avtalen inngås skriftlig og ikke muntlig. Partene er også frie til å selv avtale etterlønnens størrelse.

Konkurranse- og kundeklausuler

Mange bedrifter bekymrer seg for hva som skjer den dagen daglig leder ikke jobber der lenger. Dette er tross alt en person som sitter inne med mye kunnskap om virksomheten. Derfor er det vanlig å ha med ulike klausuler i arbeidsavtalen, som begrenser daglig leders mulighet til å gjøre nytte av denne kunnskapen i en annen jobb.

Dette reguleres også gjennom arbeidsmiljøloven, nærmere bestemt kapittel 14A. Slike klausuler kan kun inngås om det er nødvendig, og kan ikke være lenger enn i inntil 1 år etter at arbeidsforholdet opphørte. Dette må avtales skriftlig, og det skal, for eksempel, også redegjøres for hvilke kunder som omfattes av klausulen.

Det er vanlig å gi daglig leder en kompensasjon for å si ifra seg både stillingsvern og inngå konkurranseklausul.

Voldgift eller tingrett

Tvister kan oppstå, og normalt skal tvister som gjelder ansettelsesforhold løses ved de vanlige domstolene. Daglig leder kan imidlertid forplikte seg til at eventuelle tvister skal løses ved voldgift. Fordelen med voldgift er mindre publisitet og raskere behandling. Ulempen er at dette koster mer da partene selv må dekke utgiftene. I arbeidsavtalen er det mulig å regulere sakskostnadene.

En god arbeidskontrakt skaper ryddige forhold 

Når du skal utarbeide arbeidskontrakten er det viktig at du tenker over at ting kan endre seg i fremtiden. En god og utfyllende arbeidskontrakt der du har med både de lovpålagte kravene og andre viktige forhold, vil gjøre arbeidsdagen lettere både for deg som arbeidsgiver og for den ansatte. Ikke bare i dag, men så lenge arbeidsforholdet varer.