Arbeidskontrakt - Krav til innhold

Dersom du har ansatte der arbeidsforholdet har en varighet på mer enn 1 måned, skal det inngås en skriftlig arbeidskontraktArbeidsmiljølovens § 14-6 beskriver hva arbeidsavtalen skal inneholde, og det er derfor viktig at du setter opp en arbeidskontrakt som er i samsvar med disse bestemmelsene.

Dette er de 13 punktene som med i arbeidsavtalen

Heldigvis er det ikke vanskelig å opprette en arbeidskontrakt, og når du først har en mal, kan denne brukes flere ganger. Når det kommer til innhold, er det 13 punkter som må med i avtalen for at den skal være gyldig. Avtalen kan inneholde mer enn dette, men disse 13 punktene er et absolutt minimumskrav. 

1. Partene – Navn på partene som har inngått avtalen. Med dette menes arbeidsgiverens navn, adresse og organisasjonsnummer og arbeidstakerens navn, adresse. 

2. Arbeidssted – Det skal fremkomme hvor arbeidsplassen er. I de tilfeller der det arbeidstakeren ikke har en fast arbeidsplass, skal det stå i avtalen at arbeidet foregår på ulike steder. 

3. Arbeidstakerens tittel – Ansettelseskontrakten må inneholde tittel, stilling eller arbeidskategori samt en beskrivelse av arbeidet arbeidstakeren skal utføre. 

4. Oppstart – Tidspunktet for når arbeidsforholdet startet. 

5. Varighet – Hovedregelen i Norge er fast ansettelse. Dersom arbeidsforholdet er midlertidig, må det stå hvor lenge det er forventet å vare. 

6. Prøvetid – Det skal oppgis i avtalen om det er prøvetid, og hvor lenge denne varer. I tillegg må du ha med opplysninger om oppsigelsestid. 

7. Ferie – Du må ha med reglene rundt ferie, fastsettelse av ferie og utbetaling av feriepenger. 

8. Oppsigelse – I dette punktet må du ha med hvilke frister som gjelder for deg som arbeidsgiver og for arbeidstakeren. 

9. Lønn – Avtalt lønn, tidspunkt for utbetaling av lønn og hvordan den blir utbetalt. I dette punktet kan du også ha med andre godtgjørelser, som forsikringer og pensjonsinnbetalinger. 

10. Arbeidstid – Her skal du informere om daglig og ukentlig arbeidstid, og om det er skiftarbeid eller turnus. 

11. Pauser – Arbeidskontrakten må inneholde informasjon om pauser og hvor lange disse skal være. 

12. Særlig arbeidstidsordning – Det skal opplyses om alle spesielle ordninger, som skiftarbeid eller turnus, redusert eller fleksibel arbeidstid eller eventuelle fritak. 

13. Tariffavtaler – Arbeidsavtalen må inneholde informasjon om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet og som kommer i tillegg til arbeidsavtalen. 

Det er også viktig å huske på at endringer i arbeidsforholdet, som stilling, lønn eller arbeidsplass, skal inn i avtalen så snart som mulig, og senest 1 måned etter at endringene trådde i kraft. 

Andre viktige elementer i arbeidskontrakten. 

Utover det lovpålagte, er det en rekke elementer som bør være med i en arbeidskontrakt for å minimere sannsynligheten for konflikter og øke fleksibiliteten som arbeidstaker har gjennom styringsretten.
Her finner du en oversikt over elementer man som arbeidsgiver bør ha med i arbeidskontrakten.

Hva risikerer du med en mangelfull arbeidskontrakt

Det er ditt ansvar å sørge for at det blir skrevet en ansettelseskontrakt. Da er det kanskje greit å vite hva som kan skje om du ikke gjør dette. Om arbeidskontrakten mangler eller er i strid med det gjeldende lovverket, kan dette medføre at innholdet blir tolket i din disfavør. Det har også lettere for å oppstå konflikter mellom deg og arbeidstaker når det ikke finnes en skriftlig og tydelig avtale dere imellom. I verste fall kan du bli pålagt av Arbeidstilsynet å skrive kontrakt, og du kan også få overtredelsesgebyr. 

Gratis arbeidskontrakt med digital signering

Vi har laget verktøyet som hjelper deg å velge riktig innhold til dine kontrakter. Du oppretter en arbeidskontrakt gjennom 4 enkle steg og det tar kun 5 minutter.